duminică, 21 martie 2010

Anulare certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra unor terenuri

Secţia de contencios administrativ a C.S.J.

Decizie nr. 1514 din 10/09/1997

   Societatea Comercială "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" Galaţi a solicitat instanţei, în contradictoriu cu Ministerul Industriilor, Societatea Comercială "PECO" S.A. Brăila, Primăria Municipiului Brăila, Oficiul de Cadastru şi Organizarea Teritoriului Brăila şi Consiliul Judeţean Brăila, anularea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra unor terenuri, emise de minister în favoarea S.C. "PECO" S.A. Brăila.

   În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că a fost înfiinţată cu statut de regie autonomă prin Hotărârea Guvernului nr. 19 din 10 ianuarie 1991, având ca principal obiect de activitate administrarea întregii infrastructuri a porturilor Dunării Maritime între Brăila şi Sulina (diguri, cheiuri, bazine, canale, teritorii). Că din teritoriul portuar pe care îl administrează Ministerul Industriilor a recunoscut Societăţii Comerciale "PECO" S.A. Brăila dreptul de proprietate exclusivă asupra a 40.127, 52 de mp teren ceea ce este nelegal, întrucât terenurile aparţinând domeniului public sunt scoase din circuitul civil şi nu pot forma obiect al proprietăţii private.

   Curtea de Apel Galaţi, prin sentinţa civilă nr. 76/C din 20 februarie 1996 a respins acţiunea ca nefondată, cu motivarea că certificatele de atestare a dreptului de proprietate au fost emise în temeiul Legii nr. 15/1990 şi a Hotărârii Guvernului nr. 834/1991, Societatea Comercială "PECO" S.A. Brăila deţinând patrimoniul inclusiv terenul, stabilit prin actul de înfiinţare.

   Împotriva sentinţei reclamanta a declarat recurs, susţinând că terenul în litigiu aparţine domeniului public şi nu poate constitui proprietatea unei societăţi comerciale.

   În această fază procesuală, Ministerul Transporturilor a intervenit în cauză cu cerere în favoarea S. C. "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" Galaţi, solicitând admiterea recursului, casarea hotărârii atacate şi admiterea acţiunii reclamantei, susţinând că terenul pentru care au fost emise cele două certificate de atestare a dreptului de proprietate în favoarea S.C. "PECO" S.A. Brăila este situat pe platforma portuară şi face parte din domeniul public al cărui proprietar este statul.

   Examinând sentinţa curţii de apel în raport cu criticile formulate, probele dosarului şi normele legale incidente în cauză, se constată că recursul şi cererea de intervenţie sunt fondate.

   Potrivit art. 135 din Constituţie, proprietatea publică aparţine statului sau unităţilor administrativ-teritoriale şi cuprinde, exclusiv şi inalienabil, anumite categorii de bunuri, determinate prin legea fundamentală (alin. 4) sau prin legi organice şi ordinare.

   Referitor la terenuri, art. 5 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar stabileşte că aparţin domeniului public terenurile pe care sunt amplasate construcţii de interes public, pieţe, căi de comunicaţii, reţele stradale şi parcuri publice, porturi şi aeroporturi, terenuri cu destinaţie forestieră, albiile râurilor şi fluviilor, cuvele lacurilor de interes public, fundul apelor maritime interioare şi ale mării teritoriale, ţărmurile Mării Negre, inclusiv plajele, terenurile pentru rezervaţiile naturale şi parcuri naţionale, monumentele, ansamblurile şi siturile arheologice şi istorice, monumentele naturii, terenurile pentru nevoile apărării sau pentru alte folosinţe care, potrivit legii, sunt de domeniul public ori care, prin natura lor, sunt de uz sau interes public.

   Alineatul 2 al textului menţionat prevede că terenurile care fac parte din domeniul public, sunt scoase din circuitul civil, dacă prin lege nu se dispune altfel şi că dreptul de proprietate asupra lor este imprescriptibil.

   Prin urmare, terenurile pe care sunt amplasate porturile aparţin domeniului public iar cu privire la ele nu pot fi eliberate certificate de atestare a dreptului de proprietate în favoarea unor societăţi comerciale.

   Este adevărat că art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 834/1991 prevede că terenurile aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat la data înfiinţării acestora, necesare desfăşurării activităţii conform obiectului lor de activitate, se determină de către organele care, potrivit legii, îndeplinesc atribuţiile ministerului de resort, iar pentru societăţile comerciale înfiinţate prin decizia organului administraţiei locale de stat, de către autoritatea administrativă.

   De la această regulă însă, acelaşi act normativ, în art. 3, prevede excepţia că dispoziţiile art. 1 nu se aplică terenurilor care, în condiţiile legii, fac parte din domeniul public, precum şi terenurile cărora le sunt aplicabile prevederile Hotărârii Guvernului nr. 746/1991.

   Din actele aflate la dosar rezultă că suprafeţele de teren, totalizând 40.127,52 de mp, pentru care Ministerul Industriilor a eliberat la 13 septembrie 1993 certificatele de atestare a dreptului de proprietate în favoarea Societăţii Comerciale "PECO" S.A. Brăila sunt situate în incinta portuară, în sensul art. 5 alin. 3 din Decretul nr. 443/1972 privind navigaţia civilă şi fac parte din domeniul public, astfel că nu pot fi înstrăinate, fiind scoase din circuitul civil.

   În consecinţă, urmează a se admite recursul declarat de S.C. "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" Galaţi şi cererea de intervenţie formulată de Ministerul Transporturilor, a se casa sentinţa atacată şi, în fond a se admite acţiunea.

   ____

   Publicată în "Buletinul Jurisprudentei" pe anul 1997, pag. 250

Niciun comentariu:

Trimiteţi un comentariu