sâmbătă, 23 mai 2009

Intabularea dreptului de proprietate

Secţia civilă a Curţii de apel Constanta

Decizie nr. 1591 din 14/11/2000


Dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale se înscriu în cartea funciară pe baza actului de transmitere sau de constituire în mod valabil art. 22 din Legea nr. 7/1996.

Conform art. 50 din Legea nr. 7/1996 şi art. 132 din Ordinul Ministerului Justiţiei nr. 2371/C/1997, pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Birourilor de Carte Funciară, pentru admiterea cererii de intabulare trebuie îndeplinite condiţiile de validitate ale actului juridic, documentele justificative în plan cadastral şi înscrisuri doveditoare ale actului sau faptului juridic de dobândire sau constituire a dreptului real, sau titlul de proprietate.

Nu este de atributul judecătorului de carte funciară sa verifice şi valabilitatea titlului transmiţătorului dreptului, ceea ce ar duce la cercetarea din autor în autor a provenienţei dreptului, proba "imposibilă" care, numai în caz de litigiu, poate face cel mult obiectul unei acţiunii petitorii în cadrul procedurii contencioase de competenţa exclusivă a instanţei de judecată.

Tribunalul Constanţa prin decizia civilă nr. 763/2000 a respins apelul ca nefondat, cu motivarea că în cauza sunt incidente disp. art. 19 alin. 1 din Legea nr. 85/1992 republicată şi anume nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare ce a stat la baza intabulării, acesta fiind încheiat de transmiţător, cu încălcarea disp. art. 2 din Decretul nr. 61/1990.

Cererea de intabulare înaintată de D.I. a fost nejustificat respinsă de judecătorul delegat de la Cartea Funciară şi Tribunal, întrucât îndeplinea în totalitate cerinţele legii în materie.

Astfel, conform art. 132 din O.M.J din O.M.J. nr. 237/C/1987 şi Legii nr. 7/1996 art. 22, pentru intabulare nu este obligatoriu un titlu de proprietate, în sensul prevăzut de disp. art. 480 cod civil, fiind suficient un înscris doveditor al actului sau faptului juridic de dobândire, sau constituire a dreptului real sau chiar decizia autorităţii administrative care poate înlocui actul.

Rezultă că petentul care este titularul dreptului de proprietate asupra camerei de locuit în baza unui act autentic, îndeplineşte condiţiile legii mai sus arătate.

Judecătorul de carte funciară nu poate proceda la o cercetare pe fond în cadrul procedurii necontencioase.

Operaţiunile de înscriere sau radiere a înscrisurilor în cartea funciară au drept scop opozabilitatea drepturilor reale imobiliare şi a celorlalte operaţiuni înscrise în cartea funciară cât şi în scopul informării terţelor persoane interesate.

Niciun comentariu:

Trimiteţi un comentariu