luni, 5 ianuarie 2009

Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 148/2005 - text consolidat 2009

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2006, cu modificările şi completările ulterioare aduse prin H.G. nr. 1.682 din 10 decembrie 2008

Text consolidat si actualizat pana la 05.01.2009

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului

 

 

Art. 1 - Beneficiază de drepturile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, oricare sau, în cazul prevăzut la art. 61 din ordonanţa de urgenţă, fiecare dintre părinţii fireşti ai copilului, precum şi persoana căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei, care a adoptat copilul, care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă, precum şi persoana care a fost numită tutore, denumite în continuare persoane îndreptăţite, dacă acestea îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

    a) sunt cetăţeni români sau, după caz, cetăţeni străini ori apatrizi;

    b) au domiciliul sau reşedinţa în România, conform legii;

    c) locuiesc împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora.

Art. 2 - (1) Concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului sau, după caz, stimulentul lunar se cuvin pentru fiecare dintre primele 3 naşteri survenite după data de 1 ianuarie 2006 inclusiv sau, după caz, pentru primii 3 copii încredinţaţi în vederea adopţiei, adoptaţi sau aflaţi în plasament ori în plasament în regim de urgenţă, precum şi pentru cei pentru care a fost instituită tutela cu această dată.

    (2) Concediul fără plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului, prevăzut la art. 61 din ordonanţa de urgenţă, se cuvine după primele 3 naşteri sau, după caz, după primii 3 copii încredinţaţi în vederea adopţiei, adoptaţi sau aflaţi în plasament ori în plasament în regim de urgenţă, precum şi pentru cei pentru care a fost instituită tutela.

    (3) Alocaţia de stat pentru copii se acordă în cuantumul prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţă pentru fiecare copil până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, începând cu data de 1 ianuarie 2007.

    (4) Începând cu luna ianuarie 2009, indemnizaţia pentru creşterea copilului se acordă în cuantum de 600 lei sau, opţional, în cuantum de 85% din media veniturilor profesionale realizate în ultimele 12 luni din ultimul an anterior datei naşterii copilului sau, după caz, datei de la care s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei, s-a adoptat copilul ori s-a luat copilul în plasament sau în plasament în regim de urgenţă, precum şi datei de la care persoana a fost numită tutore, potrivit legii.”

Art. 3 - (1) Potrivit dispoziţiilor art. 2 alin. (1) şi (2) din prezentele norme metodologice, prin naştere se înţelege aducerea pe lume a unuia sau a mai multor copii vii.

    (2) La stabilirea celor 3 naşteri prevăzute la art. 2 alin. (1) se ia în calcul şi naşterea survenită până la data de 31 decembrie 2005 inclusiv, în situaţia în care solicitanţii drepturilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă beneficiază integral de aceste drepturi după data de 1 ianuarie 2006.

    (3) Situaţia copilului născut mort sau situaţia în care acesta moare în perioada corespunzătoare concediului de maternitate nu se are în vedere la stabilirea primelor 3 naşteri pentru care se acordă drepturile prevăzute de ordonanţa de urgenţă.

   

    Cap. II

    Concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului

 

Art. 4 - (1) Concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, prevăzute de ordonanţa de urgenţă, se acordă persoanelor îndreptăţite, dacă acestea au realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, timp de 12 luni în ultimul an anterior datei naşterii copilului sau, după caz, de la data la care s-a realizat încredinţarea în vederea adopţiei, s-a aprobat adopţia ori s-a instituit plasamentul sau tutela.

    (2) De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază şi persoanele care realizează venituri supuse impozitului pe venit, dar care, potrivit legii, sunt scutite de plata acestora.

    (3) În calculul celor 12 luni prevăzute la alin. (1) se includ şi fracţiunile de lună în care s-au realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit, precum şi cele în care solicitanţii s-au aflat în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, considerate, în înţelesul ordonanţei de urgenţă, lună întreagă.

    (4) Prin fracţiune de lună se înţelege efectuarea a cel puţin jumătate din zilele lucrătoare din acea lună în care persoana îndreptăţită a realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit Codului fiscal, ori s-a aflat în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la alin. (7).

    (5) Prin excepţie, se acceptă ca o singură dată fracţiunea de lună să fie constituită dintr-un număr mai mic de zile lucrătoare decât cel prevăzut la alin. (4).

    (6) Cele 10 luni prevăzute la art. 24 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă se calculează ca stagiu de cotizare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

    (7) Cele 12 luni prevăzute la alin. (1) pot fi constituite integral şi numai din perioadele prevăzute la art. 1 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, dacă persoana s-a aflat în una sau mai multe dintre următoarele situaţii:

    a) şi-a însoţit soţul/soţia trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate;

    b) a beneficiat de indemnizaţie de şomaj, stabilită conform legii, sau a realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, în condiţiile prevăzute de actele normative cu caracter special care reglementează concedierile colective;

    c) a beneficiat de concedii medicale şi de indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii;

    d) a beneficiat de concedii medicale şi de indemnizaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale;

    e) a beneficiat de concedii medicale şi de indemnizaţii pentru maternitate;

    f) a beneficiat de concedii medicale şi de indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav;

    g) a beneficiat de concedii medicale şi de indemnizaţii de risc maternal;

    h) a beneficiat de pensie de invaliditate;

    i) a beneficiat de concedii şi de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările ulterioare;

    "j) a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu examen de licenţă sau de diplomă organizat în prima sesiune. În sensul dispoziţiilor art. 38 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, se ia în considerare intervalul cuprins între ziua în care începe şi ziua în care se sfârşeşte fiecare an universitar, în condiţiile legii;

    k) se află în perioada de 60 de zile de la absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, cu examen de licenţă sau de diplomă, în vederea angajării sau, după caz, a trecerii în şomaj, potrivit legii, calculate începând cu data de 1 a lunii următoare absolvirii;”

    l) a beneficiat de concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare şi perfecţionare profesională din iniţiativa angajatorului sau la care acesta şi-a dat acordul, organizate în condiţiile legii;

    m) a lucrat cu contract individual de muncă în străinătate, pe baza acordurilor guvernamentale bilaterale încheiate de România cu alte state;

    n) se află în perioada de întrerupere temporară a activităţii, din iniţiativa angajatorului, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii;

    “o) a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau ca militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat ori, după caz, a efectuat sau efectuează serviciul militar pe bază de voluntariat;"

    o) a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau ca militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;

    p) a realizat în sistemul public de pensii, până la data de 1 ianuarie 2006, perioade de stagiu de cotizare pe bază de contract de asigurare socială;

    q) a beneficiat de indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 ani, respectiv până la 3 ani în cazul copilului cu handicap.

    "r) a beneficiat de concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani, potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările ulterioare;

    s) se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului medical superior, organizat potrivit legii, cu examen de licenţă organizat în prima sesiune, şi începerea primului rezidenţiat după absolvire."

    (8) În situaţia în care naşterea se produce înainte de termen, perioada prevăzută la alin. (1) se diminuează cu perioada cuprinsă între data naşterii copilului şi data prezumată a naşterii, certificată de medicul de specialitate.

"Art. 5 - Veniturile din salarii, din activităţi independente şi din activităţi agricole prevăzute la art. 1 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă, denumite în continuare venituri, sunt cele definite la art. 55 alin. (1) şi (2), art. 46 alin. (1) - (4) şi la art. 71 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi reprezintă valoarea obţinută după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului impozabil stabilit conform legii, corespunzător fiecărei categorii de venit."

Art. 6 - (1) Indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului se acordă pe bază de cerere, însoţită în mod obligatoriu de copia actului de identitate al solicitantului şi a certificatului de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul ori, după caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul şi, după caz, de actele doveditoare prevăzute la alin. (4) - (7), care să ateste îndeplinirea condiţiilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă.

    "(2) În cazul în care nu a fost întocmit actul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul, cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de copia legalizată a actului constatator al naşterii. Pentru copiii cetăţeni străini, născuţi în străinătate, cererea va fi însoţită de certificatul sau extrasul de naştere tradus în limba română şi legalizat.

    (3) Pentru situaţia prevăzută la alin. (2), beneficiarii dreptului au obligaţia să depună la agenţia pentru prestaţii sociale judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, denumită în continuare agenţia teritorială, copia certificatului de naştere al copilului, în termen de 30 de zile de la eliberarea acestuia, dar nu mai târziu de 6 luni de la naşterea copilului sau 12 luni de la înregistrarea naşterii la autorităţile române competente, în condiţiile Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul copiilor cetăţeni români născuţi în străinătate.”

    (4) Actele doveditoare privind componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică se prezintă în copie certificată sau, după caz, autentificată pentru conformitate cu originalul, şi sunt, după caz, următoarele:

    a) certificatele de naştere ale tuturor copiilor născuţi după data de 1 ianuarie 2006;

    b) hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii;

    c) hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;

    d) hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura plasamentului, potrivit legii;

    e) decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă, potrivit legii;

    f) hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii.

    “(5) Actele doveditoare privind realizarea de venituri, precum şi nivelul lunar, trimestrial sau anual al acestora, eliberate de angajator sau de autorităţile competente, sunt, după caz, următoarele:

    a) dovada eliberată de angajator sau alt plătitor, din care să rezulte că persoana îndreptăţită a realizat timp de 12 luni în ultimul an anterior naşterii copilului venituri din salarii, sau, după caz, de autoritatea competentă, în caz de dizolvare, faliment ori lichidare judiciară a angajatorului;

    b) dovada privind veniturile realizate în anul fiscal anterior celui în care s-a născut copilul şi/sau, după caz, dovada privind venitul calculat în vederea plăţii anticipate a impozitului, precum şi copia deciziei de impunere, eliberate de autorităţile competente, în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente şi/sau din activităţi agricole. În situaţia în care una dintre aceste dovezi nu poate fi eliberată, persoana îndreptăţită prezintă o declaraţie pe propria răspundere privind realizarea acestor venituri, în condiţiile prevăzute de Codul penal;

    c) dovada eliberată de autorităţile competente, în cazul persoanelor care realizează venituri profesionale neimpozabile;

    d) dovada eliberată de autorităţile competente, în cazul asociaţilor unici, privind veniturile realizate de aceştia;

    e) adeverinţa eliberată de plătitorul indemnizaţiei de maternitate, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările ulterioare, de angajator sau, după caz, de casa teritorială de asigurări de sănătate ori de agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă, pentru aplicarea art. 8 alin. (1) lit. d) din ordonanţa de urgenţă;

    f) dovada eliberată de autorităţile competente, de angajatori sau, după caz, declaraţia pe propria răspundere, din care să rezulte data de la care solicitantul se află în concediu pentru creşterea copilului;

    g) copia contractului de muncă sau, după caz, dovada eliberată de angajatori ori de autorităţile competente străine sau române, tradusă şi legalizată, care să ateste realizarea de venituri profesionale pe baza unor contracte individuale de muncă în străinătate, potrivit acordurilor guvernamentale bilaterale încheiate de România cu alte state, sau, după caz, realizarea de venituri profesionale dobândite în urma activităţilor salariale ori independente totalizate în baza prevederilor Regulamentului CEE 1.408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii.

    (6) Actele doveditoare privind atestarea situaţiilor prevăzute la art. 4 alin. (7) şi, după caz, nivelul venitului lunar aferent acestor perioade, certificate pentru conformitate de autorităţile competente, sunt următoarele:

    a) dovada eliberată de instituţia care a trimis persoana în misiune permanentă în străinătate, pentru situaţia prevăzută la lit. a);

    b) dovada eliberată de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă, pentru situaţiile prevăzute la lit. b), c), e) şi f);

    c) dovada eliberată de casele teritoriale de pensii, pentru situaţiile prevăzute la lit. c) - h) şi p);

    d) dovada eliberată de angajator ori, după caz, de casa teritorială de asigurări de sănătate, pentru situaţiile prevăzute la lit. c) - g) şi i), l) - n);

    e) diploma de absolvire, foaia matricolă sau adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ superior, pentru situaţiile prevăzute la lit. j), k) şi s);

    f) livretul militar, certificatul sau orice altă dovadă eliberată, după caz, de centrul militar în a cărui rază teritorială domiciliază persoana îndreptăţită sau de structurile militare ale instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în care sunt precizate cu exactitate perioadele şi natura situaţiei respective, pentru situaţia prevăzută la lit. o)."

    (7) Alte acte doveditoare privind acordarea indemnizaţiei lunare sunt, după caz, următoarele:

    a) declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că celălalt părinte firesc sau, după caz, o altă persoană dintre cele prevăzute la art. 5 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă nu beneficiază de indemnizaţie sau de stimulent;

    b) declaraţia pe propria răspundere a persoanei îndreptăţite că se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului şi că acesta nu este încredinţat sau dat în plasament unei alte persoane ori unui organism privat autorizat sau serviciu public;

    c) certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap;

    d) adeverinţa eliberată de medicul specialist privind certificarea naşterii înainte de termen;

    e) alte documente, după caz, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de acordare a concediului şi indemnizaţiei pentru creşterea copilului, la solicitarea direcţiilor teritoriale.

    (8) Pentru cetăţenii străini sau apatrizi, componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică se dovedesc cu documentele eliberate de autorităţile din ţara de origine şi confirmate de autorităţile române sau, după caz, cu documentele eliberate de autorităţile române, precum şi cu alte documente prevăzute la alin. (4).

Art. 7 - (1) Concediul pentru creşterea copilului, prevăzut la art. 1 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, se acordă, pe bază de cerere, aprobată de către angajatorul la care îşi desfăşoară activitatea persoana îndreptăţită.

    (2) În situaţia persoanelor îndreptăţite care realizează venituri profesionale din activităţi independente sau agricole şi care nu lucrează în baza unui contract de muncă, concediul reprezintă întreruperea activităţii pe perioada până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap.

    (3) Pe durata concediului prevăzut la alin. (1) şi (2) se acordă indemnizaţia lunară prevăzută de ordonanţa de urgenţă.

Art. 8 - (1) În cazul în care persoana îndreptăţită, beneficiară a concediului şi a indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu handicap, naşte în această perioadă unul sau mai mulţi copii ori i se încredinţează spre adopţie, i se încuviinţează adopţia, i se dau în plasament unul sau mai mulţi copii ori este numită tutore, concediul pentru creşterea copilului, prevăzut la art. 1 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, se prelungeşte corespunzător până la încheierea duratei de acordare pentru cel din urmă copil, conform legii, a concediului şi indemnizaţiei pentru creşterea copilului.

    "(2) În cazul în care situaţia prevăzută la alin. (1) se produce după data de 1 ianuarie 2009, se acordă o singură indemnizaţie, la aceeaşi valoare cu indemnizaţia primită anterior naşterii celui din urmă copil."

Art. 9 - În situaţia în care, după împlinirea vârstei de 2 ani, copilul este încadrat într-un grad de handicap, drepturile prevăzute de ordonanţa de urgenţă se acordă de la data depunerii cererii până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani.

 

    Cap. III

    Concediul fără plată pentru creşterea copilului

 

Art. 10 - (1) Începând cu cea de-a patra naştere sau, după caz, al patrulea copil adoptat, încredinţat în vederea adopţiei, dat în plasament ori în plasament în regim de urgenţă sau pentru care s-a instituit tutela, persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 1 din ordonanţa de urgenţă au dreptul la un concediu fără plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului.

    (2) Durata concediului prevăzut la alin. (1) este de 3 luni şi se acordă integral, o singură dată, fiecăruia dintre părinţii fireşti ai copilului sau, după caz, fiecăreia dintre persoanele care au adoptat copilul, cărora li s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care au copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă, cu excepţia asistentului maternal profesionist, precum şi a persoanei care a fost numită tutore, în perioada până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap.

    (3) Concediul fără plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului se acordă de către angajator pe bază de cerere, însoţită de copia livretului de familie sau a certificatului de naştere al copilului sau, după caz, de copia actului constatator al naşterii sau extrasului de naştere, precum şi, după caz, de actele doveditoare privind situaţia juridică a copilului faţă de persoana îndreptăţită.

    (4) Părinţii fireşti ai copilului, respectiv persoanele prevăzute la art. 5 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, nu pot beneficia de concediul fără plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului în acelaşi timp. Perioada concediului prevăzut la alin. (1) este diferită pentru fiecare dintre aceştia.

 

    Cap. IV

    Stimulentul lunar

 

Art. 11 - (1) Stimulentul prevăzut la art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă se acordă lunar persoanelor îndreptăţite care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 1 din ordonanţa de urgenţă, în perioada în care acestea realizează veniturile prevăzute la art. 5.

    (2) Pe perioada în care se acordă stimulentul, plata indemnizaţiei de maternitate sau, după caz, a indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului se suspendă.

    "(3) Acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului sau, după caz, a stimulentului lunar se face la cererea scrisă a persoanei îndreptăţite, ori de câte ori aceasta solicită, cu respectarea condiţiilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă."

Art. 12 - (1) Stimulentul se acordă pe bază de cerere, semnată de persoana îndreptăţită, însoţită de dovada eliberată de angajator sau, după caz, de dovada plăţilor anticipate ale impozitului ori de declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că aceasta a reluat activitatea profesională şi realizează veniturile prevăzute la art. 5.

    (2) La stabilirea dreptului la stimulent, cererea este însoţită de actele doveditoare necesare stabilirii acestui drept, dintre cele prevăzute la art. 6, precum şi de alte documente justificative stabilite prin instrucţiunile prevăzute la art. 37.

    (3) În cazul persoanelor beneficiare de indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, care solicită dreptul la stimulent, se iau în considerare şi actele doveditoare depuse în vederea solicitării indemnizaţiei.

 

    Cap. V

    Alocaţia de stat pentru copii

 

Art. 13 - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, copiii în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu handicap, beneficiază de alocaţia de stat pentru copii în cuantumul prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţă.

    (2) În situaţia copiilor în vârstă de peste 2 ani, respectiv de peste 3 ani în cazul copiilor cu handicap, alocaţia de stat pentru copii se acordă în cuantumul prevăzut la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 14 - (1) Alocaţia de stat pentru copii se acordă pe bază de cerere, însoţită în mod obligatoriu de actul de identitate al solicitantului şi de certificatul de naştere sau, după caz, actul constatator al naşterii sau extrasul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul, în original şi în copie, certificate pentru conformitate cu originalul, precum şi de actele prevăzute la art. 6 alin. (4) şi de alte documente justificative stabilite prin instrucţiunile prevăzute la art. 37, după caz, şi semnată de persoana îndreptăţită sau, după caz, de reprezentantul legal al acesteia.

    La articolul 14, alineatul (2) este abrogat prin H.G. nr. 1682/10.12.2008.

    (3) După împlinirea de către copilul cu handicap a vârstei de 3 ani, plata alocaţiei de stat pentru copii se acordă în condiţiile prevăzute de Legea nr. 61/1993, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 15 - Alocaţia de stat pentru copii prevăzută la art. 13 alin. (1) se cumulează cu indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului sau, după caz, cu stimulentul, prevăzute la art. 4 alin. (1), respectiv la art. 11.

 

    Cap. VI

    Stabilirea şi plata indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului, a stimulentului şi alocaţiei de stat pentru copii

 

Art. 16 - (1) Drepturile prevăzute de ordonanţa de urgenţă pot fi solicitate de către persoana îndreptăţită sau, după caz, de reprezentantul legal ori de mandatarul acestora, împuternicit prin procură specială.

    (2) Reprezentantul legal este persoana desemnată, în condiţiile legii, să reprezinte persoana îndreptăţită, în cazul în care aceasta este lipsită de capacitatea de exerciţiu a drepturilor civile.

    (3) Mandatarul este persoana împuternicită prin procură specială de către persoana îndreptăţită, în vederea solicitării şi primirii drepturilor prevăzute de aceasta.

    (4) Procura specială prevăzută la alin. (3) este autentificată, după caz, de notarii publici de pe teritoriul României, de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, este valabilă 6 luni şi trebuie să conţină următoarele elemente:

    a) numele, prenumele, cetăţenia, data şi locul naşterii, domiciliul şi actul de identitate ale persoanei îndreptăţite;

    b) numele, prenumele, datele de identificare (actul de identitate, domiciliul, data şi locul naşterii) ale mandatarului;

    c) obiectul mandatului (întocmirea dosarului pentru solicitarea şi acordarea drepturilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă, deschiderea contului curent, încasarea drepturilor curente şi restante, semnarea extrasului de cont);

    d) precizarea că mandatarul are obligaţiile ce revin persoanei îndreptăţite, inclusiv pe cea de a anunţa în termen direcţiei teritoriale orice schimbare intervenită în situaţia persoanei îndreptăţite de natură să suspende sau să înceteze acordarea drepturilor, cu excepţia celei prevăzute la art. 7 lit. c) din ordonanţa de urgenţă.

Art. 17 - (1) Cererea privind acordarea drepturilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă, însoţită de actele doveditoare, se depune, după caz, de una dintre persoanele îndreptăţite, la primarul comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti, în a cărei/cărui rază teritorială are domiciliul sau, după caz, reşedinţa.

    (2) Cererea privind acordarea drepturilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă se completează potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 de către persoanele îndreptăţite să beneficieze de indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului sau de stimulent.

    (3) În situaţia persoanelor îndreptăţite care solicită numai alocaţia de stat pentru copii în cuantumul prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţă, cererea va fi însoţită de actele doveditoare prevăzute la art. 14 alin. (1).

    (4) Cererile privind acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului, reglementată de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrate la plătitorii de drepturi prevăzuţi de această lege şi nesoluţionate până la data de 31 decembrie 2005 inclusiv se soluţionează de direcţiile teritoriale, avându-se în vedere realizarea condiţiilor de stagiu de cotizare de 10 luni în ultimele 12 luni anterioare datei naşterii copilului.

Art. 18 - (1) Primăriile transmit direcţiilor teritoriale, pe bază de borderou, până la data de 10 a fiecărei luni, cererile prevăzute la art. 17 alin. (2) şi înregistrate până la acea dată, însoţite de documentele justificative.

    (2) Primăriile au obligaţia să verifice documentaţia depusă de solicitanţi şi să transmită direcţiilor teritoriale numai dosarele complete, cu toate documentele justificative corespunzătoare dreptului solicitat, prevăzute la art. 6 alin. (1) - (7).

    (3) Cererile prevăzute la art. 17 sunt certificate, prin semnătură şi ştampilă, de către primar sau, după caz, de către persoana împuternicită de acesta.

Art. 19 - (1) Cererile prevăzute la art. 17 se soluţionează în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării la direcţia teritorială, prin decizie de aprobare sau, după caz, de respingere, emisă de directorul executiv.

    (2) Decizia prevăzută la alin. (1) se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii, direct sau prin poştă, şi se întocmeşte potrivit modelului prevăzut în anexele nr. 2a) şi 2b).

    (3) În cazul respingerii cererii, decizia directorului executiv va fi însoţită în mod obligatoriu de motivaţie.

    (4) Contestaţiile formulate împotriva deciziei prevăzute la alin. (1) se soluţionează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

    (5) Datele cuprinse în cererea privind acordarea drepturilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă, însoţită de actele doveditoare, sunt supuse confidenţialităţii. Acestea vor putea fi folosite numai în scopul stabilirii dreptului la concediu şi indemnizaţie lunară, stimulent sau alocaţie de stat pentru copii şi al întocmirii unor situaţii statistice.

"Art. 191 - (1) La stabilirea bazei de calcul a indemnizaţiei pentru creşterea copilului se iau în considerare toate veniturile realizate de persoana îndreptăţită, obţinute în condiţiile art. 5, precum şi veniturile aferente perioadelor asimilate prevăzute la art. 4 alin. (7).

    (2) Baza de calcul a indemnizaţiei pentru creşterea copilului stabilită potrivit alin. (1), se determină ca sumă totală a veniturilor realizate în ultimele 12 luni anterior datei naşterii copilului şi împărţită la 12.

    (3) Cuantumul indemnizaţiei pentru creşterea copilului se calculează prin aplicarea cotei de 85% asupra bazei de calcul stabilite potrivit alin. (2).

    (4) Pentru luna în care s-a născut copilul se ia în calcul venitul realizat în luna anterioară celei în care s-a născut copilul.

    (5) În situaţia în care cele 12 luni anterioare datei naşterii copilului se constituie numai din perioadele asimilate prevăzute la art. 4 alin. (7) în care nu sunt realizate venituri, cuantumul indemnizaţiei pentru creşterea copilului este de 600 lei. Dacă persoana realizează venituri o perioadă de câteva luni în interiorul celor 12 luni, baza de calcul pentru stabilirea cuantumului indemnizaţiei pentru creşterea copilului este reprezentată de suma totală a veniturilor realizate în aceste luni, împărţită la 12.

    (6) În cazul veniturilor din activităţi independente sau agricole, la stabilirea cuantumului indemnizaţiei pentru creşterea copilului se iau în calcul veniturile înscrise în actele doveditoare prevăzute la art. 6 alin. (5) lit. b).

    (7) În situaţia persoanelor prevăzute la art. 4 alin. (7) lit. m), pentru conversia în moneda naţională a veniturilor realizate de acestea, se ia în calcul cursul de schimb valutar stabilit de Banca Naţională a României din ziua anterioară stabilirii dreptului.

    (8) Dacă din calculul indemnizaţiei pentru creşterea copilului potrivit prevederilor alin. (1) - (7) rezultă un cuantum mai mic de 600 lei, se acordă 600 lei.

Art. 192 - (1) În situaţia persoanelor care realizează venituri din activităţi independente sau agricole, cuantumul indemnizaţiei pentru creşterea copilului se recalculează în baza dovezilor eliberate de autorităţile competente privind veniturile efectiv realizate în perioada pentru care s-a luat în calcul venitul estimat în vederea plăţii anticipate a impozitului sau, după caz, pentru care s-a completat declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art. 6 alin. (5) lit. b).

    (2) Dovada prevăzută la alin. (1) se transmite de către persoana beneficiară la agenţia teritorială, cu respectarea termenului general de prescripţie prevăzut de lege.

    (3) Dacă din recalculare rezultă un cuantum mai mare al indemnizaţiei pentru creşterea copilului faţă de cel stabilit iniţial, diferenţa de cuantum se acordă pentru toată perioada de la data stabilirii dreptului.

    (4) Dacă din recalculare rezultă un cuantum mai mic al indemnizaţiei pentru creşterea copilului faţă de cel stabilit iniţial, diferenţa de cuantum se recuperează de la beneficiar, în condiţiile art. 21 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă."

Art. 20 - (1) Dreptul reprezentând indemnizaţia pentru creşterea copilului se cuvine şi se plăteşte după cum urmează:

   "a) începând cu ziua următoare celei în care încetează, conform legii, concediul de maternitate, dar nu mai devreme de a 43-a zi de la data naşterii copilului, indiferent de persoana îndreptăţită care solicită dreptul, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată;"

    b) începând cu data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate şi a indemnizaţiei aferente;

    c) începând cu data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredinţării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecţie a copilului;

    d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situaţii, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute la lit. a), b) şi c);

    e) începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul stimulentului lunar nu mai realizează venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, şi plata acestuia se suspendă, dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile de la această dată.

    (2) Indemnizaţia pentru creşterea copilului se acordă de la datele prevăzute la alin. (1) lit. a) - d), dar nu mai devreme de data la care s-a aprobat concediul pentru creşterea copilului ori a încetat activitatea profesională.

Art. 21 - Dreptul reprezentând stimulentul lunar se cuvine şi se plăteşte după cum urmează:

    a) începând cu ziua următoare celei în care persoana îndreptăţită îşi reia activitatea profesională şi realizează venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată;

    b) de la data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate şi a indemnizaţiei aferente;

    c) de la data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredinţării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecţie a copilului;

    d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situaţii, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute la lit. a), b) şi c);

    e) începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul indemnizaţiei pentru creşterea copilului realizează venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, şi plata acesteia se suspendă, dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile de la această dată.

"Art. 22 - Pe perioada acordării indemnizaţiei pentru creşterea copilului, plata pensiei de invaliditate şi a venitului de completare, acordate potrivit legii, nu se suspendă."

Art. 23 - (1) Plata indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului, a stimulentului şi a alocaţiei de stat pentru copii se efectuează începând cu luna următoare aprobării cererii prin decizie a directorului executiv al direcţiei teritoriale.

    (2) Cuantumul indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului şi al stimulentului aferent fracţiunilor de lună se stabileşte proporţional, în funcţie de numărul zilelor calendaristice din luna respectivă pentru care acestea se cuvin şi se acordă.

Art. 24 - Plata drepturilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă se asigură lunar, prin mandat poştal, la domiciliul persoanei îndreptăţite, al reprezentantului legal sau al mandatarului acestora ori, la cererea acestora, în cont personal deschis la o unitate bancară sau în cont de card.

"Art. 25 - (1) Agenţiile teritoriale solicită Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale creditele bugetare corespunzătoare drepturilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă până cel târziu la data de 15 a fiecărei luni.

    (2) Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale solicită Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse creditele bugetare prevăzute la alin. (1), centralizate la nivelul întregii ţări, până cel târziu la data de 20 a fiecărei luni."

Art. 26 - (1) Potrivit prevederilor art. 11 şi 12 din ordonanţa de urgenţă, autorităţile competente au obligaţia de a transmite direcţiilor teritoriale, lunar, până la data de 10 a fiecărei luni, tabelul nominal cu persoanele aflate în situaţii de natură a genera încetarea sau suspendarea drepturilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă, precum şi data la care acestea s-au produs.

    (2) Autorităţile prevăzute la alin. (1) sunt următoarele:

    a) primăria, pentru situaţiile prevăzute la art. 11 lit. b) şi la art. 12 alin. (1) lit. g) din ordonanţa de urgenţă, precum şi pentru orice modificări cunoscute de aceasta cu privire la realizarea de venituri profesionale de către beneficiari, de natură a genera încetarea sau suspendarea drepturilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă;

    b) direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, pentru situaţiile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a) - d) şi f) din ordonanţa de urgenţă;

    c) inspectoratul judeţean de poliţie, pentru situaţiile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. e) din ordonanţa de urgenţă.

Art. 27 - (1) Plata drepturilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă se suspendă în condiţiile prevăzute la art. 12 alin. (1), (2) şi alin. (4) - (6) din aceasta.

    (2) Reluarea plăţii drepturilor suspendate se face în condiţiile prevăzute la art. 12 alin. (7) şi (8) şi la art. 13 din ordonanţa de urgenţă.

    (3) În aplicarea prevederilor alin. (2) cererea privind acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului sau, după caz, a stimulentului se depune la direcţiile teritoriale.

Art. 28 - În cazul în care 3 luni consecutiv se înregistrează mandate poştale returnate, plata drepturilor prevăzute în ordonanţa de urgenţă se suspendă, urmând ca direcţia teritorială să verifice cauzele care au condus la această situaţie, prevederile art. 27 alin. (2) aplicându-se în mod corespunzător.

Art. 29 - În cazul în care persoana beneficiară de indemnizaţie pentru creşterea copilului sau, după caz, de stimulent lunar îşi schimbă domiciliul sau, după caz, reşedinţa în altă unitate administrativ-teritorială decât cea de domiciliu sau de reşedinţă, direcţia teritorială plătitoare a acestor drepturi, la solicitarea beneficiarilor, are obligaţia de a transfera cererea şi actele doveditoare care au stat la baza deschiderii dreptului, însoţite de situaţia privind data până la care s-a efectuat plata drepturilor şi sumele restante, la direcţia teritorială în a cărei rază beneficiarul şi-a stabilit noul domiciliu sau, după caz, reşedinţa.

"Art. 30 - (1) Sumele încasate necuvenit sau acordate în condiţiile prevăzute la art. 192 alin. (3) se recuperează de la beneficiarii acestora, pe baza deciziei emise de directorul executiv al agenţiei teritoriale, cu respectarea termenului general de prescripţie. Decizia de recuperare constituie titlu executoriu.

    (2) Suspendarea plăţii/încetarea drepturilor/reluarea plăţii drepturilor/modificarea cuantumului indemnizaţiei pentru creşterea copilului se face prin decizie a directorului executiv al agenţiei teritoriale şi se comunică beneficiarului în termen de 15 zile lucrătoare. Modelele deciziilor sunt prevăzute în anexele nr. 3a), 3b), 3c) şi 3d)."

"Art. 301 - Dreptul la indemnizaţia pentru creşterea copilului în cuantumul prevăzut la art. 2 alin. (4) se acordă începând cu luna ianuarie 2009 şi persoanelor care, la data de 1 ianuarie 2009, se aflau în una dintre următoarele situaţii:

    a) în plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului;

    b) în plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului în condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1);

    c) în plata stimulentului lunar;

    d) în concediu de maternitate şi în plata indemnizaţiei aferente;

    e) ar fi fost îndreptăţite să beneficieze de indemnizaţia pentru creşterea copilului sau de stimulentul lunar şi nu au solicitat acest drept;

    f) cererile privind acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului nu au fost soluţionate până la data de 31 decembrie 2008 inclusiv.

Art. 302 - (1) Pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului în cuantum de 85% în situaţia prevăzută la art. 301 lit. a), b) şi f), persoanele beneficiare transmit la agenţia teritorială o cerere scrisă care să conţină în mod obligatoriu numele şi prenumele, codul numeric personal, adresa, atât ale persoanei beneficiare, cât şi ale copilului pentru care se primeşte indemnizaţia, însoţită de documentele doveditoare, conform prevederilor art. 6 alin. (5) şi (6), până cel târziu la data de 30 iunie 2009.

    (2) În situaţia prevăzută la art. 301 lit. b), documentele doveditoare menţionate la alin. (1) sunt cele dinaintea naşterii copilului/copiilor anterior/anteriori.

    (3) Până la înregistrarea documentelor doveditoare prevăzute la alin. (1) şi calculul indemnizaţiei pentru creşterea copilului potrivit art. 191, aceasta se acordă în cuantum de 600 lei, urmând ca diferenţa de cuantum să fie acordată începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2009.

Art. 303 - Pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului în situaţia prevăzută la art. 301 lit. c), persoana care doreşte să beneficieze de concediu de creştere a copilului transmite la agenţia teritorială cererea prevăzută în anexa nr. 1 şi documentele doveditoare, conform prevederilor art. 6 alin. (5) şi (6).

Art. 304 - Pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului în situaţiile prevăzute la art. 301 lit. d) şi e), persoana îndreptăţită depune la primărie cererea prevăzută în anexa nr. 1 şi documentele doveditoare, conform prevederilor art. 6, cu respectarea termenelor prevăzute la art.10 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă."

 

    Cap. VII

    Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 31 - (1) În vederea asigurării în sistemul asigurărilor sociale de sănătate a persoanelor beneficiare de indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, direcţiile teritoriale au obligaţia, lunar, să vireze caselor de asigurări de sănătate teritoriale contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate şi să transmită tabelul nominal privind persoanele beneficiare.

    "(2) Agenţiile teritoriale transmit Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale, până la data de 15 a fiecărei luni pentru luna anterioară, fundamentarea creditelor necesare pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele beneficiare de indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului."

"(3) Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale solicită Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse creditele bugetare prevăzute la alin. (2) centralizate la nivelul întregii ţări până cel târziu la data de 20 a fiecărei luni."

Art. 32 - (1) Beneficiază de stimulent şi persoanele care la data de 1 ianuarie 2006 realizează venituri prevăzute la art. 5 şi care au fost îndreptăţite să beneficieze de indemnizaţia pentru creşterea copilului, reglementată de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), stimulentul se acordă începând cu 1 ianuarie 2006, dacă cererea a fost depusă în cursul acestei luni, ori de la data depunerii cererii, dacă aceasta a fost depusă după 31 ianuarie 2006.

Art. 33 - (1) Perioada în care se beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în sistemul public de pensii, în vederea stabilirii drepturilor prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) În vederea înregistrării în sistemul public de pensii a perioadelor asimilate prevăzute la alin. (1), direcţiile teritoriale au obligaţia de a depune lunar, în termenul stabilit de lege, la casa teritorială de pensii, Declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, în formatul stabilit de Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale.

Art. 34 - (1) În vederea asigurării continuităţii plăţii indemnizaţiilor pentru creşterea copilului, stabilite conform prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, plătitorii acestui drept depun la direcţiile teritoriale din raza de domiciliu a beneficiarilor dosarele aferente indemnizaţiilor pentru creşterea copilului, aflate în plată în luna decembrie 2005, inclusiv dosarele care conţin cereri pentru care dreptul nu a fost încă stabilit.

    (2) Dosarele prevăzute la alin. (1) conţin, în principal, următoarele documente în copie certificată pentru conformitate cu originalul:

    a) cererea de acordare a drepturilor, înregistrată la plătitorul dreptului;

    b) certificatul de naştere al copilului şi, după caz, livretul de familie;

    c) buletinul (cartea) de identitate;

    d) certificatul privind încadrarea copilului într-o categorie de persoane cu handicap, după caz;

    e) adeverinţa din care să reiasă îndeplinirea condiţiilor de stagiu de cotizare cerute de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, situaţia deschiderii dreptului la indemnizaţia pentru creşterea copilului şi durata acordării acesteia, în cazul în care plătitor este angajatorul. Modelul adeverinţei este cel prevăzut în anexa nr. 4.

    (3) Pentru persoanele prevăzute la art. 24 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului se efectuează începând cu data de 1 ianuarie 2006, în baza dosarelor transmise în condiţiile alin. (1).

Art. 35 - Prezentele norme metodologice se aplică şi persoanelor care până la data de 31 decembrie 2005 au beneficiat de indemnizaţia pentru creşterea copilului în cuantumul prevăzut la art. 79 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 36 - Persoanele care doresc să schimbe modalitatea de plată pentru care au optat iniţial au obligaţia să comunice în scris această nouă opţiune de plată la direcţia teritorială. Direcţia teritorială va solicita beneficiarului documentele justificative necesare pentru noua opţiune.

"Art. 361 - (1) Persoanele care îşi desfăşoară activitatea în ministerele şi instituţiile din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului acordată prin aceste instituţii.

    (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile tuturor categoriilor de personal.

    (3) În situaţia în care în perioada concediului pentru creşterea copilului şi a indemnizaţiei aferente contractul de muncă al persoanei prevăzute la alin. (1) încetează, plata indemnizaţiei se asigură prin agenţiile teritoriale până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap.

    (4) În situaţia prevăzută la alin. (3), instituţiile din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au obligaţia să transmită agenţiilor teritoriale în a căror rază teritorială domiciliază persoana beneficiară cererea şi documentele doveditoare ale acesteia care au stat la baza stabilirii dreptului."

Art. 37 - În aplicarea prezentelor norme metodologice, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei poate emite instrucţiuni care se aprobă prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei.

Art. 38 - Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

În cuprinsul normelor metodologice şi al anexelor, direcţia de muncă, solidaritate socială şi familie judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti se înlocuieşte cu agenţia judeţeană pentru prestaţii sociale, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale, şi Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse se înlocuieşte cu Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale, cu excepţia art. 37.

 

Anexele nr. 1, 2a), 2b), 3a), 3b) şi 3c) se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 - 6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

După anexa nr. 3c) se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3d), având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 17 august 2006, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare. 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,

Mariana Câmpeanu

Ministrul internelor şi reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

 

Un comentariu:

  1. Este normal ca in luna iunie 2010 sa mi se retina din salariu bani pe motiv ca nu au calculat bine cei de la financiar pentru plata indemnizatiei pentru cresterea copilului(85%), eu intrand in concediu de ingrijire al copilului in iulie 2008 pana in ianuarie 2010(m-am intors mai repede la munca)?si motivatia lor a fost : "nu am aflat de modificarea legii decat acum si asta intamplator"
    Initial mi-au calculat pentru cei 85% din luna anterioara nasterii copilului, spunand ca de fapt trebuiau sa calculeze de la data nasterii copilului, si pt asta imi retin 400 lei.
    Este posibil asa ceva?
    astept raspuns pe adresa lavi_danny2@yahoo.com

    RăspundeţiȘtergere